نقش فرهنگ در افزایش یا کاهش جرائم(انجمن حمایت زندانیان)

فرهنگ یک جامعه اساسی ترین بن مایه هویت و تشخیص آن جامعه بوده و اساسی ترین نقش را در نحوه حیات جامعه و چگونگی رشد و پرورش افراد بازی می کند مردم شناسان و جامعه شناسان فرهنگ را در معنای کلی به تمام داشته هاو ...

Go to TOP
Go to TOP