تاریخ انتشار:۰۴ اسفند ۱۳۹۳در ۹:۰۰ ق.ظ کد خبر:120 تعداد بازديد: 2451 بازدید

اردشیر مبرم(پژوهشگر علوم اجتماعی):

یک مدیر موفق

image_pdfimage_print

اطاق کنترل وفکر هر دستگاه وسازمان واداره ای مدیر آنست.اگر عوامل حضور وهدایت هر اداره راشامل عوامل مادی مانند ساختمان-تجهیزات-مواد اولیه و……وعوامل انسانی شامل کارکنان ومدیر بدانیم،شاید عوامل روانی حاضر و عوامل ارتباطی افراد بیشتر از هر عاملی متاثر از نظر و نگرش مدیر مجموعه می باشد.بنابراین نقش مدیر در هدایت وسازماندهی مجموعه کلیدی واساسی است.دراین مقاله ویژگیهای مدیر موفق رافهرست وار می خوانیم:

-مدیر موفق به موقع کارکنان خود را محدود می کند وبه موقع تا حد لزوم به آنها میدان وفرصت می دهد.

-مدیر موفق مشوق نو آوری وابتکارکارکنان است.

-به نظرات ودیدگاه پرسنل توجه می کند وبرای آنان درهر سطح وپستی احترام قائل می شود.

-به مشکلات فردی کارکنان تاجایی که مشکل ایجاد نشود اهمیت می دهد.

-سعی می کند که با روشهای مختلف باعث بالا بردن انگیزه شغلی کارکنان شود.

-شنونده ی فعال وهم صحبت خوبی است.

-مانع ایجاد تنش وتلاش در جهت کاهش تنش میان کارکنان دارد.

-اطلاعات کافی درباره ی حرفه وشغل ومحیط کار خود دارد.

-اطلاعات حرفه ای گذشته ی شغل خود را می داند.

-کارکنان رابرحسب شایستگی ونحوه ی فعالیت آنان تشویق می کند.

– از انتقاد علیه برخی کارکنان درجمع سایر کارکنان خودداری می کند.

– کارکنان رابرحسب توانمندی وشایستگی خودشان به پستهای مربوطه می سپارد.

– احترام وتواضع کافی تاجایی که مشکلی بوجود نیاورد به کارکنان دارد.

– اقدامات وفعالیتهای محیط کار را ثبت می کند ودر صورت لزوم هرزمان قادر به ارائه عملکرد است.

– به تمام جوانب رفتاری کارکنان سعی می کند اشراف داشته باشد.

– برای ارتقاء روحیه کارکنان تلاش می کند.
– به رفاهیات کارکنان توجه می کند.

– به مناسبتهای ایام کارکنان وخانواده ی کارکنان رابه یاد می آورد.

–          زمانی را برای ملاقات کارکنان تعیین می کند.

–          کارکنان را جهت افزایش روحیه وهمکاری به فعالیتهای گروهی ترغیب می کند.

–          -تا آنجا که می تواند از دخالت دادن علائق فردی خود به مقررات ونظام شغلی پرهیز می کند.

–          اهداف وشرح وظایف کارکنان رامشخص -ابلاغ وتفهیم می کند.

–          به روابط انسانی وعاطفی اهمیت می دهد.

–          یگانگی فکری داردوبه سرعت تحت تاثیر علل متفاوت قرار نمی گیرد.

–          کارکنان را برای ابداع روشهای مناسب ترغیب می کند.

–          مهارتهای کلامی کافی دارد.

–          به موفقیتهای شغلی اهمیت می دهدودر راستای این موفقیتها می کوشد.

–          فردی صادق است وبه وعده های خود عمل میکند.

–          درمحیطکار برونگرا واجتماعی است.

–          درجهت محبوبیت وجلب اعتماد همکاران وکارکنان تلاش می کند.

–          درعین شوخ طبعی همزمان در صورت نیاز جدی وقاطع وهمچنین انعطاف پذیر است.

–          هرزمان که احساس نیاز شود کارکنان راجمعی وگروهی ملاقات می کند ودر مورد مسائل صحبت نماید.

–          قدرت تجزیه وتحلیل مسائل حرفه ای را دارد.

–          از حافظه دیداری-شنیداری-کلامی مناسبی برخوردار است.

–          قادر به سازگاری وانطباق با شرایط ودشواریهای حاصل از نوع وروابط حرفه ای می باشد.

–          اعتماد به نفس بالا وخودپنداره های مثبت وقوی دارد.

–          در تصمیم گیری مصمم وقاطع است.

–          شرایط وزمینه ی ارتقاءشغلی پرسنل راتاحد توان فراهم می نماید.

–          به سلامتی روانی ورضایت شغلی کارکنان توجه می کند.

 

مطالب مرتبط


ارسال نظر

Go to TOP