تاریخ انتشار:۱۸ آبان ۱۳۹۴در ۱:۵۲ ب.ظ کد خبر:629 تعداد بازديد: 1503 بازدید

رهبری در مدیریت سازمان

image_pdfimage_print

موفقیت سازمانهای بزرگ مرهون توان علمی و هنر رهبری شایسته مدیران آن سازمانهاست.هرچقدر مدیران توانایی رهبری بیشتری داشته باشند درکار وبرنامه های خود موفق ترند.
رهبری بخشی از مدیریت سازمان واز خصوصیات مدیران است.یک مدیر موفق مدیری است که رهبری مقتدرانه دارد،به عبارتی رهبری جوهره ی مدیریت است ومستلزم دانش کافی ،تجربه وشیوه ی صحیح برخورد واداره سازمان است.درواقع رهبری یک استعداد وهنر است.
رهبری را نوعی فرآیند نفوذ می دانند که توسط آن کرداریک فرد باعث تغییر رفتار ونظرات دیگران می شود،این نفوذ باید مشروعیت داشته باشد وتغییر همسوی بااهداف فرد پدید آید.
رهبر سعی می کند با نفوذ برکارکنان مدیریت را تثبیت کند وبا هنر تعامل وجدیت به تداوم مدیریت خودادامه دهد.اخیرا یکی از شاخصه های اصلی مدیریت رارهبری می دانند واعتقاد بر آنست که مدیر خوب رهبری خوب است ورفتارهای او الگو کارکنان می باشد.
در دسته بندی نظریات رهبری از” نظریه ی سنتی رهبری” که به خصوصیات اثربخشی رهبر وموقعیت فردی رهبر توجه خاص می شودو”نظریه مردان بزرگ”که در آن به اینکه رهبری یک ویژگی فطری وذاتی است ونیاز به پرورش وزمینه بروز دارد یاد می شود،که نمونه هایی از آنها راگاندی،جواهر لعل نهرو،فیدل کاسترو،پاتریس لومومبا وحضرت آیت الله خمینی (ره) می توان برشمردونظریه پردازان به آنان استناد می کنند.
وسوم نظریه “صفات رهبری”است که در واقع ادامه ی اندیشه ی” نظریه ی مردان بزرگ”می باشد.مطالعات موردی اغلب مردان بزرگ که اغلب درفواصل سالهای ۱۹۳۰ تا۱۹۵۰ انجام شده ویژگیهای ذیل را برای رهبری اداره ومدیریت سازمان بدست آورده است(دیوید ۱۹۸۶).
آگاهی اجتماعی-محبوبیت_توانمندی-پشتکار-صداقت-نیاز به موفقیت-هوش-توجه به دیگران-داشتن حس همیاری-همکاری وفروتنی-حضور ذهن-مهارتهای کلامی-ارتباطی وتصمیم گیری-جدی ومصصم بودن-داشتن برنامه وهدف-توانایی تشویق دیگران-حس خلاقیت وابتکار-غرورشخصی وداشتن اعتماد به نفس.
هارولد (۱۹۸۸) بامطالعه تحقیقات علمی-میدانی گذشتگان سبکهای رهبری درسازمان واینکه مدیران یکی از چندنوع شیوه ی رهبری را دارند به شرح ذیل بیان می کند:
۱-رهبری خودخواهانه(اتوکراتیک):دراین سبک رهبری بر اساس باور واعتقاد شخصی خودبرای کارکنان شرح وظایف تعیین می کند واو روش مقابله وبرخورد با افراد خاطی را وضع می کند.رهبر اجازه ی دخالت به مدیران دست پایین هرم را نمی دهد.
۲-رهبری بی تفاوت:در این سبک مدیر هیچ کاری به شرح وظایف کارکنان را ندارد ونظارت برکار را مستقیما از خود ساقط وبه برخی افراد واگذار می کند،در این سبک خرابکاری وهرج ومرج زیاد است زیرا هر کدام از کارکنان برای اینکه بازوی مدیریت شوند دست به هر کاری می زنند که خود رابه رهبر نزدیک کنند.
۳-رهبری مردمی(دموکراتیک):دراین سبک رهبر سعی می کند گروهی از افراد محبوب ومورد تایید کارکنان را برای وضع قوانین سازمان ومدیریت تشکیل دهد.دراین سبک نظرات کارکنان لحاظ می شود. این شیوه ی رهبری سازمان بر دونوع قبلی برتری دارد.زیرا رضایت شغلی کارکنان این سبک بیشتر است. نظریه ی مسیر-هدف path-Goal theory))
هارولد کانتر (۱۹۹۰)در دسته بندی های رهبر در مدیریت سازمان به جمع بندی بسیار جالبی رسیده که خلاصه آن را در اینجا می خوانیم.برپایه ی این نظریه اثر بخشی رهبران دراین است که در مدیریت به خواسته-توان-انتظار-نظریات-انتقاد وراهکارهای کارکنان اهمیت می دهند.این نظریه وظیفه ی اصلی رهبر را روشن کردن برنامه ها واهداف کارکنان وسعی دربرطرف کردن موانع می داند.رهبر موفق رهبری است که با توجه به نفوذ در کارکنان در زمان حضور وغیبت خود مطمئن باشد که کارکنان به دلیل ارادتی که به رهبر دارند وظایف خودرایکسان انجام می دهند.
دراین روش از بارش فکری کارکنان استفاده می شود وبامشورت بامشاوران خود راه حلهای مناسب تر را بر می گزینند.
دراین سبک رهبری رهبر به رفاه وآسایش کارکنان،آموزش آنان ودستگیری از آنان در زمانی که به بن بست می رسند توجه ویژه دارد.
درنظریه ی مسیر-هدف رهبر به جای پیشنهاد یک راه حل به عنوان برترین راه، بر اساس موقعیت، مناسبترین روش انتخاب می شود.
این نظریه با نظریه ی انتظار ارتباط نزدیک دارد(نظریه ی انتظار که از نظریات انگیزشی است معتقد است که شدت انگیزشی برای آنکه باعث انجام کاری شود بستگی به انتظاری دارد که کوشش شخص به انجام دادن کارو انجام کار منجربه کسب پاداش شود).نظریه ی مسیر –هدف موکد این اندیشه وادبیات است که رهبران چگونه می توانند با توسعه امکانات راه دسترسی به توانمندی وخلاقیت را افزایش داد.

اردشیر مبرم(پژوهشگر علوم اجتماعی)
گلاره حکیمی (روانشناس)

۱-David R.Hampton 1986 contemporary management
M C Graw-Hill.
۲-Harold koontz,Heinz weihrich(1990) Essentials of management Fifth edition.
۳-Harold koonts.Cyril O”donnell (1988) “management” loth ed.

مطالب مرتبطارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP