حقوق خانواده های محکومین و زندانیان در جامعه (انجمن حمایت زندانیان)

حقوق خانواده های محکومین و زندانیان در جامعه زندان بعنوان یکی از واکنشهای جامعه و دولتها در برابر جرائم تاریخ دیرینه ای ندارد در مجموع بنظر می رسد زندانی کردن مجرمین وقتی متداول شد که جامعه تصمیم گرفت مجازات مجرمین به شیوهای انسانی تر اجرا شود. قبل از زندانی کردن مجرمین بیشتر مجازاتها به روشهای خشن و غیر انسانی اعمال می شد زندان علاوه بر اینکه در کاهش جرم و رفتارهای بزهکارانه وهمچنین امنیت جامعه اجتماعی در اکثر جوامع نقش کارسازی ندارد بلکه دارای آثار اجتماعی و اقتصادی و روانی بی شماری است که دولتها را به چالش وا داشته است. در واقع هدف از ایجاد زندانها به این معنا بوده است تا احکام دادگاه ها که مجرم را محکوم به محرومیت از حقوق اجتماعی و سلب آزادی می کند اجا نماید.با این حال نباید فراموش کرد که زندانیان و خانواده آنها بخشی از مردم و عضوی از جامعه بشری هستند و از هر تلاش و کوشش برای بازآموزی توانبخشی وتربیت دوباره آنان واقدامات لازم برای جلوگیری از آثار تخریبی بخصوص برای خانواده زندانیان به نحوی که به زندگی شرافتمندانه بازگردند نباید فروگزاری کرد. در این بین باید تلاش نمود تا خانوادهای زندانیان از کمترین عوارض ناشی از زندانی شدن افراد خود در زندان متحمل ضرر و زیانهای مختلف باشند.بررسی های بعمل آمد نشان می دهد زندانی کردن افراد در زندانهای کنونی نوعی منجمد کردن رشد روانی انسانها است و اینکار اثرات بسیار بد وشدیدتری بر روس خانواده آنها نیز دارد. برخی آثار تخریبی بر زندانی و خانواده او:
الف:شرایط اختصاصی زندان بر خانواده زندانیان: برخی از عواملی که بر سلامت روانی زندانی و خانواده آنها تاثیر نامطلوبی دارد اختصاصا” مربوط به زندان و زندانی شدن افراد و خانواده آنها می باشد ازدست دادن حق انتخاب دربیشتر فعالیت های فردی واجتماعی وروزمره ازتجربه های دردناک،تکان دهنده وپراسترس زندان برفردوخانواده می باشد.توانای انتخاب این که چگونه زندگی کنیم برای هرفردی اهمیت بسزایی دارد.وقتی کسی وارد زندان می شود توانایی انتخاب خود رااز دست می دهداین سلب اختیار حتی یسیاری از فعالیت های معمولی پیش پا افتاده زندانی وخانواده اورادر برمیگیرد.ازجمله اعمال سلیقه شخصی درانتخاب نوع غذا،نوع لباس،تفریح وسرگرمی،زمان خواب وبیداری برای زندانی وارتباط باسایرافراد بخاطر داشتن زندانی،ازدواج افراد خانواده زندانی،بهره مندی ازحقوق فردی واجتماعی،از جمله بکارگیری درمشاغل حساس یااستخدام هاووحود شرایط برای سوءاستفاده های جنسی،اقتصادی و…وتوسط برخی برای خانواده زندانیان محدودیت های مختلف و متفاوتی بر جامعه ایجاد می کند این شرایط منجر به واکنش های همچون خشم ناکامی سردرگمی اظطراب احساس ناامیدی و افسردگی زندانی و خانواده او شده و آثار بعدی او در جامعه انعکاس می دهد . گاه قطع ارتباط زندانی با خانواده موجب کاهش پیوندهای عاطفی بین او و همسرش می شود و همسران آنها بدلیل عدم تحمل مشکلات بسیاری که زندانی شدن همسرش ایجاد کرده به فکر جدایی می افتد. در برخی موارد نیز زندانی یا خانواده اش مایل نیستند فرزاندان خود را در زندان ملاقات کنند یا با آنها دیدار کنند این تصمیم موجب بروز مشکلات عاطفی و ارتباطی بین آنها و فرزندان خواهد شد. این شرایط آسیب دیگری را هم به همراه دارد زندانی و خانواده او دیگر افراد قابل اعتمادی برای درد و دل و کاهش فشارهای خود ندارد و کمتر کسی می تواند احساسات او را درک کند.
ب:زندان تقلید از رفتارهای انحرافی تارد از اندیشمندان نظریه تقلید بر این باور است که فرایند کسب رفتار بزه کاری ومجرمانه از طریق تقلید که مبتنی بر تجربه های یادگیری مشاهدات است انجام می شود. تارد اولین قانون تقلید خود را بر این مبنا تدوین کرد که انسانها به میزان تماس نزدیکی که با هم دارند به تناسب از یکدیگر تقلید می کنند. ارزیابیها منفی از هویت اجتماعی فرد ممکن است پاسخ رفتارهای بزه کارانه و مجرمانه فردی را به همراه داشته باشد بنابراین محکهای بیرونی واکنشهای رسمی و غیر رسمی نسبت به بزه کاران و مجرمان وخانواده آنها می تواند هویت آنها را تحت تاثیر قرار دهد و نگرش آنها را نسبت به رفتار بزه کاران و مجرمان و خانواده آنها تغییر دهد.
ج:زندان و برچسبهای اجتماعی: نظریه برچسب زنی به این معنا تدوین گردیده استکه اساس ومبنای انحرافات اجتماعی است که جامعه از برخی رفتارهای انسان دارد. گافمن عقیده دارد وقتی فردی به عنوان کجرو برچسب می خورد سرنوشت او تغییر می کند در واقع دیگرانی که او برچسب منحرف زده اند او را بی اعتبار ساخته بسوی همنشینی با سایر کجرویان سوق می دهد.نوجوانی که به دلیل ارتکاب بزه خاصی به کانون اصلاح و تربیت سپرده می شود پس ازترخیص همچنان در معرض خطربرچسب انحرافی است.هر عمل خلاف مشابهی که درمحدوده سکونت گاه اوواقع می شود،اولین کسی راکه درمعرض اتهام قرارخواهند داد اوست.به همین نحو نوجوانی که سیگارکشیده برچسب معتاد می خوردودرراه ورود به جرگه معتاد برایش هموارمی گرددودراین گونه رهگذر حتی خانواده اونیزاز این برچسب هابخصوص درجوامعی که کنترل اجتماعی زیاداست مصون نیست. د:حبس واثرات نا مطلوب آن بر خانواده: خانواده به منزله کانونی است که هریک از اعضای آن دارای نقشی باشند ودراین راستا نقش والدین،بمنزله سقف وستون این کانون می باشد وکمرنگ شدن نقش هریک از اعضای خانواده وآسیب های مقتضی آن می شود. خانواده دارای کارکردهای آموزشی،اقتصادی،عاطفی،آموزشیو… برعهده والدین است،لذااختلال درهریک ازاین نقش هامشکلاتی رابرای خانواده حاصل می نماید. یکی ازویژگی های بارزهر نوع خانواده ای بار عاطفی خانواده است منظور ازبار عاطفی حمایتی است که والدین از فرزندان خود دارند ودر صورت کمرنگ شدن آن میتوان منجر به ا زدست رفتن امنیت روانی گردد طبیعی است که عدم حضورپدر یا مادردرخانواده به بافت عاطفی اعضاءخانواده آسیب رسانده ومنجربه حصول دلبستگی ناایمن درفرزندان وبروز علائم اضطراب وتنش های حاصل ازآن می گردد که به دنبال خود احساس های مبنی برناامنی و….راحاصل می نماید. یکی از مهمترین فرایندهای که در خانواده میباید حاصل گردد بحث الگو در خانواده هاست عدم کفایت پدر یا فقدان او بر حسب اینکه الگوهای دیگری از مردان در خانواده باشد یا نباشد نتایج و اثرات متفاوتی خواهد داشت . در نهایت فرزندان در درون خانواده و از طریق تجربه مستقیم با عناصر اصلی خانواده فرا می گیرد که در مظهر اقتدار است و مادر مظهر محبت و عطوفت و از این طریق می آموزند که در بزرگسالی نقش مناسب خویش را ایفا کنند. در نگاهی دیگر فرد مجرم پس از ورود به زندان به لحاظ یادگیری اجتماعی و فرایند تقلید رفتارهای خاص حاکمه در زندان را به عنوان خرده فرهنگ می آموزند وبا توجه به این که فرزندان رفتارهای خود را از والدین می آموزند .لذا فرایند انتقال رفتارهای انحرافی را به لحاظ حضور پدر در زندان میتوان مشهود داشت.
د:حبس و اثرات اقتصادی آن حبس منجر به هدر رفتن نیروی انسانی می گردد نیروی انسانی منبع حیات بخش هر اجتماعی محسوب می شود.نیروی انسانی هر جامعه چنانچه به نیروی هزینه بر شوند به همان میزان آن جامعه منابع خویش را از دست داده است . اگر به برخی آمارها و مصادیق توجه گردد جامعه سالانه از بابت مواد مخدر بیش از ده هزار میلیارد تومان هزینه نگهداری دارد و خسارت می بیند و هزینه نگهداری هر زندانی ماهیانه بیش از 120هزار تومان است.
محمد جعفر رضوانی فرد ، سید نعمت سادات رسول ، ناصر حق شناس ، اسماعیل فرج نژاد
ندامتگاه قزلحصار