اهداف و دیدگاهها

هدف از تشكيل انجمن حمايت زندانيان ، كمك مادى و معنوى به خانواده‏هاى بى بضاعت زندانيان كه قادر به اداره زندگى خود نيستند و كمك به زندانيان در مورد اشتغال بعد از خروج از زندان مي باشد.